[Công khai hồ sơ mở ngành Thạc sĩ QLKT] Danh sách Giảng viên tham gia hướng dẫn và chấm luận văn cao học QLKT  
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý kinh tế  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý kinh tế  
Công khai hồ sơ mở ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QTKD (định hướng ứng dụng)  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QTKD (định hướng nghiên cứu)  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành TC-NH (định hướng nghiên cứu)  
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành TC-NH (định hướng ứng dụng)  
124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ  

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ngày 10/01/2022

Sổ tay học viên