Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu  

Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu

Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH ngày 31/07/2019  Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu