Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng năm 2019 (RG)  
  • 21/02/2020

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng năm 2019 (RG)

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng năm 2019 (RG) (Ban hành theo Quyết định số 2105/QĐ-ĐHTCM, ngày 08 tháng 10 năm 2019   của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing)

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 (RG)  
  • 21/02/2020

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 (RG)

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 ban hành theo Quyết định số 2103/QĐ-ĐHTCM, ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing

Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu  

Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu

Thông báo 1107/ĐHTCM-SĐH ngày 31/07/2019  Về Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành để nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu