LUẬN ÁN: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, THAM NHŨNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI  

LUẬN ÁN: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, THAM NHŨNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

$Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hạnh

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN - PGS.TS. DIỆP GIA LUẬT

$Ngày Đăng: 7/4/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án

Luận án: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI VÀ LẠM PHÁT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM  
Luận án: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ TRỊ TIÊU DÙNG VÀ TÍNH ĐỔI MỚI  CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẾN HÀNH VI CHẤP NHẬN  SẢN PHẨM MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHÓM  SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TẠI THỊ TRƯỜNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Luận án: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM  

Luận án: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

$Nghiên cứu sinh:  Bùi Ngọc Toản

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - TS. Phạm Thị Thanh Xuân

$Ngày Đăng: 22/4/2021

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV)  .Tóm tắt (TA) .Luận án