LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: QUẢN TRỊ CÔNG TY, CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
  • 20/05/2023

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: QUẢN TRỊ CÔNG TY, CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: QUẢN TRỊ CÔNG TY, CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

$Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Thủy

$Chuyên Ngành: Tài chính – Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN THUẬN – TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN

$Ngày Đăng: 19/5/2023

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ DU LỊCH, HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN, SỰ HÀI LÒNG VÀ HÀNH VI TƯƠNG LAI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỒNG THÁP  

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ DU LỊCH, HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN, SỰ HÀI LÒNG VÀ HÀNH VI TƯƠNG LAI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỒNG THÁP

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ DU LỊCH, HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN, SỰ HÀI LÒNG VÀ HÀNH VI TƯƠNG LAI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỒNG THÁP

$Nghiên cứu sinh: Huỳnh Quốc Tuấn

$Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh

$Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN LIÊNG DIỄM – PGS.TS. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

$Ngày Đăng: 07/3/2023

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN  
  • 05/12/2022

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

$Nghiên cứu sinh: Nguyễn Lâm Sơn

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.HỒ THỦY TIÊN - TS. BÙI HỮU PHƯỚC

$Ngày Đăng: 06/12/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
  • 10/11/2022

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

$Nghiên cứu sinh: Lê Trương Niệm

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI HỮU PHƯỚC – TS.NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN

$Ngày Đăng: 10/11/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CẦU ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á  
  • 26/08/2022

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CẦU ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CẦU ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

$Nghiên cứu sinh: BÙI ĐỖ PHÚC QUYÊN

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI HỮU PHƯỚC – PGS.TS. LÊ THỊ LANH

$Ngày Đăng: 25/8/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: THUẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN  
  • 26/08/2022

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: THUẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: THUẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

$Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM CHI

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ TRUNG ĐẠO - TS.LÊ XUÂN QUANG

$Ngày Đăng: 25/8/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA).Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN THÀNH QUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÒNG ĐỜI DOANH NGHIỆP  
  • 25/08/2022

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN THÀNH QUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÒNG ĐỜI DOANH NGHIỆP

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN THÀNH QUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÒNG ĐỜI DOANH NGHIỆP

$Nghiên cứu sinh: PHẠM ĐỨC HUY

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM QUỐC VIỆT - TS.NGUYỄN NGỌC ẢNH

$Ngày Đăng: 25/8/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA).Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: CẤU TRÚC THUẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ DƯỚI VAI  TRÒ CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN  
LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THÔNG QUA MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO  
LUẬN ÁN: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, THAM NHŨNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI  

LUẬN ÁN: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG, THAM NHŨNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

$Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hạnh

$Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng

$Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN - PGS.TS. DIỆP GIA LUẬT

$Ngày Đăng: 7/4/2022

.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắt (TA) .Luận án