SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2021  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2020  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2020  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2019  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2019  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2018  
SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2018