HỒ SƠ MỞ NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - NGÀNH MARKETING (THÍ ĐIỂM)  
Phụ lục 5: Hợp đồng hợp tác doanh nghiệp  
Phụ lục 4: Hồ sơ xây dựng và thẩm định Chương trình đào tạo và thẩm định đề án  
Phụ lục 3: Xác nhận các điều kiện mở ngành  
Phụ lục 2: Lý lịch Khoa học và bằng cấp của Giảng viên  
Phụ lục 1: Chương trình đào tạo