Lý lịch khoa học của giảng viên  
Phụ lục 3 - Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo  
Danh sách Giảng viên tham gia hướng dẫn và chấm luận văn thạc sĩ ngành QLKT  
Quyết định phê duyệt đề án mở ngành  
Công khai hồ sơ mở ngành  
Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý kinh tế