Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD lúc 13h30 ngày 30/05/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD lúc 13h30 ngày 24/05/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD lúc 8h00 ngày 24/05/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 8h ngày 21/5/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 8h ngày 20/5/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 8h ngày 19/5/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 8h ngày 8/4/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 8h ngày 7/4/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH - 08h ngày 6/4/2022  
Lịch bảo vệ luận văn ngành QTKD lúc 13h30 ngày 08/04/2022