1772- QĐ Ban hành Quy định về tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  
1847- QĐ Ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ  
124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ  

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ngày 10/01/2022

Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường (khóa 2016-2017)  
Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa  
Quy trình đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ  
Quy trình đánh giá đề cương luận án tiến sĩ  
Quy trình bảo vệ luận văn  
Quy trình thực hiện luận văn  
Quy trình nhập học  

Quy trình nhập học

Quy trình nhập học số 84B/QT-SDH ngày 04/10/2019