Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường (khóa 2016-2017)  
Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa  
Quy trình đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ  
Quy trình đánh giá đề cương luận án tiến sĩ  
Quy trình bảo vệ luận văn  
Quy trình thực hiện luận văn  
Quy trình nhập học  

Quy trình nhập học

Quy trình nhập học số 84B/QT-SDH ngày 04/10/2019

Quy trình chọn định hướng Chương trình đào tạo  

Quy trình chọn định hướng Chương trình đào tạo

Quy trình chọn định hướng chương trình đào tạo số 83B/QT-SDH ngày 04/10/2019

Quy trình chọn chuyên ngành  

Quy trình chọn chuyên ngành

Quy trình chọn chuyên ngành đào tạo số 83A/QT-SDH ngày 04/10/2019

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ (Có hiệu lực từ ngày 03/9/2019)  

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ (Có hiệu lực từ ngày 03/9/2019)

Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 03/09/2019 Vv Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ & Quy định tuyển sinh và đào tạo Tiến sỹ ban hành kèm Quyết định